Mededeling Pro League

Namens de Pro League, de vereniging van de Belgische professionele voetbalploegen, wensen de Voorzitter en de CEO volgende mededeling te doen.

De Pro League steunt ten volle het onderzoek inzake malafide praktijken in het Belgisch voetbal dat momenteel gevoerd wordt, met betrekking op ongeoorloofde fiscale constructies als matchfixing.

Vanzelfsprekend rekening houdende met het recht op vermoeden van onschuld van alle betrokkenen, is het duidelijk dat dergelijk grootscheeps onderzoek gebaseerd moet zijn op concrete feiten waarover het gerecht vermoedelijk beschikt.

De Pro League zal spoedig belangrijke en doortastende initiatieven nemen om de problematiek bij de wortels aan te pakken, teneinde een correcte en sportieve competitie te garanderen voor de fans en alle andere betrokkenen.

Ook de vele spelers, scheidsrechters, bestuurders en andere stakeholders die wel correct handelen, verdienen alle steun. Dit kan alleen door een nieuw reglementair kader dat totale integriteit nastreeft.

De Pro League zal volgende week reeds starten met deze aanpak. Daarbij zal worden samengewerkt met de KBVB, met onafhankelijke experts en met de betrokken Europese organisaties.

Als het Belgisch voetbal, naar aanleiding van deze zaak, Europees het voortouw neemt in strengere financiële en ethische wetgeving, is het de overtuiging van de Pro League dat dit een belangrijke stap kan zijn ten voordele van de hoogste integriteit waar de fans recht op hebben.

De Pro League engageert er zich toe dit dossier de volgende weken en maanden intensief op te volgen en de nodige maatregelen te nemen.

Namens de Pro League,

Marc Coucke
Voorzitter

Pierre François
CEO