Pro League keurt aanbevelingen Expert Panel inzake transparantie en makelaars unaniem goed

© Photo News

De Algemene Vergadering van de Pro League keurde de aanbevelingen van het Expert Panel unaniem goed. Op basis van de aanbevelingen van het Expert Panel zet de Pro League de nodige stappen inzake transparantie in het profvoetbal. Zo zal in 2019 een Clearing House opgericht worden. Daarnaast worden verschillende aanbevelingen voorgesteld die mogelijke belangenconflicten tussen clubs, spelers en makelaars onmogelijk maken.

Tijdens de Algemene Vergadering van deze namiddag stelde het Expert Panel onder voorzitterschap van Melchior Wathelet de aanbevelingen voor die ze na de werkzaamheden van de voorbije weken en de meetings en hoorzittingen met de clubs en stakeholders formuleerden. De aanbevelingen streven naar een verhoogde transparantie in ons voetbal en het verhinderen van mogelijke belangenconflicten tussen de actoren in onze sport, zoals clubs, spelers en makelaars.

REGISTRATIE & BEROEPSINSTITUUT MAKELAARS

De Pro League zal, op basis van de aanbevelingen van het Expert Panel een registratie van makelaars met bijkomende criteria, op korte termijn verplicht maken. Bij overtreding houdt dit verlies van registratie in. Clubs zullen niet meer kunnen onderhandelen met niet-geregistreerde makelaars. De Pro League roept de overheid op om op termijn een beroepsinstituut voor de sportmakelaars op te richten.

SPELERS BETALEN MAKELAARS

Makelaars kunnen enkel en alleen nog aangesteld worden door spelers voor de onderhandeling of verlenging van een contract. Het is dan ook de speler die de makelaar zal betalen. Enkel en alleen in het geval van uitgaande transfers kunnen clubs nog beroep doen op een makelaar. Clubs zullen geen contracten over andere diensten meer kunnen sluiten met makelaars. De naleving van dit verbod zal worden gecontroleerd in het kader van de licentieaanvraag door de clubs en kan leiden tot sancties indien inbreuken worden vastgesteld.

TRANSPARANTIE & AFDWINGBAARHEID: CLEARING HOUSE

Tegen uiterlijk 01.06.2019 zal de Pro League een "Clearing House" oprichten, met medewerkers onafhankelijk van de clubs en het management van de Pro League. Het Clearing House zal onder meer bevoegd zijn voor de volgende zaken:

-Het opstellen en bijhouden van een overzichtslijst die aangeeft welke makelaar werd aangesteld door welke speler van de Pro League. Deze overzichtslijst wordt telkens gepubliceerd vóór het begin van elke transferperiode;

- Het opstellen van een lijst die aangeeft welke makelaars betrokken waren bij welke transacties alsook de betrokken bedragen (commissies). Ook deze lijst zal gepubliceerd worden;
- Het registeren van de uit te voeren betalingen aan makelaars en de goedkeuring hiervan na nazicht van de vereiste documenten. - Betalingen gebeuren steeds via de gecentraliseerde rekening van het "Clearing House" en dit enkel naar een SEPA-rekening die op naam staat van de begunstigde makelaar;
- Reageren op aanvragen en verzoeken om informatie van de Licentie Manager, de Licentiecommissie, het BAS of de openbare aanklager van de KBVB;
- Het ontvangen en behandelen van klachten m.b.t. de beroepsactiviteiten van makelaars;
- Voorstel tot sanctie overmaken aan de Licentiecommissie m.b.t. clubs die de regels overtreden;
- Voorstel tot sanctie overmaken aan een nog aan te duiden tuchtrechtelijke instantie binnen de KBVB m.b.t. makelaars die de regels overtreden.

Zowel makelaar als clubs zullen consequent het Clearing House moeten inlichten. Zodoende zal deze instelling niet alleen de transparantie verzekeren, maar ook de afdwingbaarheid van de nieuwe regelgeving garanderen.

CONTRACTUELE BESCHERMING

Naast de oprichting van het Clearing House, stelde het Expert Panel nog enkele duidelijke aanbevelingen voor, die met unanimiteit door de Algemene Vergadering van de Pro League werden goedgekeurd.

De commissie die betaald dient te worden aan de makelaar volgt steeds dezelfde betaaltermijnen als die welke voorzien zijn in het contract tussen de speler en de club (maximaal iedere 6 maanden). De betaling van de commissie gebeurt enkel indien het contract tussen de club en de speler nog van kracht is. Het contract bepaalt ook dat de makelaar elk aanbod dat hij ontvangt met de betrokken speler moet delen.

Een speler heeft het recht om een einde te stellen aan de overeenkomst met zijn makelaar op eender welk moment, zelfs indien het een overeenkomst van bepaalde duur betreft. Hier wordt echter een belangrijk voorbehoud ingebouwd, ter bescherming van de rechten van de makelaars: indien een speler zonder gegronde reden een eind stelt aan een makelaarsovereenkomst na de laatste speeldag voorafgaand aan een transferperiode, zal de beëindiging van het contract pas de dag na het einde van de transferperiode ingaan. De clubs zijn verplicht deze "cool off" periode te respecteren.

BESCHERMEN &VOORLICHTEN (JEUGD)SPELERS

Het is de Pro League clubs niet toegestaan om spelers financiële voordelen aan te bieden met het oog op de aanwerving van de speler voor deze de minimumleeftijd voor het sluiten van een professioneel sportcontract heeft bereikt. Bij inbreuken riskeren clubs en makelaars sanctionering.

Ook blijft de sociale dialoog met de partners een prioriteit voor de Pro League, op verschillende niveau's. Zo verbindt de Pro League zich ertoe om, samen het Nationaal Paritair Comité voor de Sport, informatiesessies te organiseren voor minderjarige jeugdspelers en hun ouders.

De Algemene Vergadering van de Pro League wil met de voorgestelde maatregelen stappen zetten richting transparantie en neemt haar verantwoordelijkheid door het zwaartepunt van de maatregelen bij interne initiatieven te leggen, die onmiddellijk van kracht zijn. Tenslotte blijft de Pro League verder inzetten op dialoog: met de verschillende stakeholders die reeds gehoord zijn en uiteraard ook met de verschillende overheden bevoegd voor de relevante dossiers.

Gerelateerde artikels