Pro League wil actieve rol innemen in hervorming van fiscale en sociale status van profvoetballers

© Photo News

De Pro League neemt zich stellig voor om een actieve rol op te nemen in de rechtvaardige hervorming van de fiscale en sociale status van professionele sportbeoefenaars. In haar eerste reactie na de gebeurtenissen van 10 oktober en met de kennis van lopende strafinstructies, verklaarde de Pro League dat ze samen met de relevante politieke autoriteiten mee wilde werken aan de oplossingen die de publieke opinie verwacht.

Net als alle sportliefhebbers veroordeelde de Pro League onverwijld, duidelijk en zonder compromissen alle praktijken van matchfixing. Ook de hervorming van de interne regels over governance en de regelgeving inzake makelaars werd onverwijld aangekondigd. De Pro League gaf in de communicatie ook aan dat ze niet zal aarzelen om radicale beslissingen te nemen over deze kwesties en neemt zich voor om in deze materie een voortrekkersrol te spelen binnen het Europese voetbal. In de geest van dit besef en deze engagementen is de Pro League sindsdien aan het werk gegaan.

De Pro League is zich desalniettemin bewust dat, ondanks de uitgesproken engagementen en lopende werkzaamheden, het debat over het in stand houden van het belasting- en sociale stelsel dat al vele jaren van kracht is, onvermijdelijk is en dat het status-quo-argument niet houdbaar is. We pleiten voor een evenwichtige aanpassing, die tegemoet komt aan de vragen van de politieke wereld en de publieke opinie, maar die het voor het profvoetbal mogelijk maakt om concurrentieel te blijven ten opzichte van andere Europese competities en om de investeringen voor de jeugdopleiding, zoals die zich sinds 2008 ontplooien, te blijven ontwikkelen.

Op 14 november startte de Pro League, in aanwezigheid van Ministers Peeters en De Block en in aanwezigheid van de sociale partners, een sociale dialoog met als doel op zoek te gaan naar die evenwichtige en rechtvaardige aanpassing. In dat kader vond gisteren 23 november een eerste bijeenkomst plaats van het Paritair Comité voor de Sport. Uit deze bijeenkomst kwam al naar voor dat de gekozen werkwijze kan leiden naar adequate antwoorden die dan geïmplementeerd kunnen worden. In overleg met de sociale partners werd een agenda vastgelegd en goedgekeurd. Cruciaal om zo alvast elke toeëigening van het dossier te vermijden.

De Pro League dankt elk van zijn gesprekspartners om, in een geest van overleg en samenwerking, deze werkzaamheden samen aan te gaan.