Reactie Pro League op voorstel Minister Van Peteghem

De Pro League heeft kennis genomen van de nieuwe teksten van Minister Van Peteghem.

Het Belgisch profvoetbal begrijpt en aanvaardt de vraag van de overheid om de belangrijke budgettaire bijdrage van 43 miljoen euro te leveren. Dit bedrag vertegenwoordigt desalniettemin meer dan 11% van onze pre-covid jaaromzet.

De wijze waarop dit best bereikt kan worden en de timing van de invoering (mid-season en in covid-tijden) zijn voorwerp van open en constructief overleg met de betrokken kabinetten, op basis van volgende principes en criteria zoals die afgesproken zijn in de Ministerraad dd 20/10/2021 i.v.m. de meerjarenbegroting:

  1. De hervormingen moeten leiden tot een budgettaire opbrengst van €43 miloen per jaar, waarvan €30 miljoen vanuit RSZ-bijdragen (Kabinet Vandenbroucke) en €13 miljoen vanuit fiscale hervormingen (Kabinet Van Peteghem);
  2. Elke additionele euro die verdiend wordt, moet bijdragen aan de sociale zekerheid;
  3. Het maatschappelijk doel van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing, namelijk het stimuleren van jeugdopleiding, dient te worden gevrijwaard en waar mogelijk versterkt;
  4. Zoals ook opgenomen in de Programmawet mogen deze hervormingen niet tot gevolg hebben dat de financiële draagkracht van de sportclubs en -verenigingen in het gedrang komt en mogen ze niet leiden tot de verhuis van professionele sportbeoefenaars naar het buitenland voor een gunstiger fiscaal statuut.

De Auditeur-Generaal voor de licenties heeft de totale impact van de nieuwe teksten van Minister Van Peteghem begroot op minstens €27 miljoen. Deze €27 miljoen is samengesteld uit meerdere componenten: 7 à 9 miljoen waarover geen discussie meer bestaat, maar daarnaast een aanpassing van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing waar wij een andere visie op hebben.

De impactberekening van de Minister op vlak van bedrijfsvoorheffing bedraagt €5,7 miljoen op basis van de nieuwe teksten. De impactberekening van de Auditeur-Generaal voor dit luik bedraagt minstens €20 miljoen, wat nog een onderschatting is omdat deze impactanalyse geen rekening houdt met ondermeer het feit dat in de nieuwe herbestedingsverplichting bepaalde kosten onterecht worden uitgesloten. Nochtans gaat het om kosten die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van onze jeugdopleidingen (bvb. ondersteunende diensten).

Bovendien betreft het een geaggregeerde benadering, waarvan het effect zeer verschillend is van club tot club. De nieuwe teksten houden een grondige hervorming in van het systeem. Wij vrezen dat deze maatregelen zowel kleine als grote clubs midscheeps kunnen treffen in hun begrotingen en overlevingskansen. Het is voorspelbaar dat de investeringen in de jeugd eerder zullen teruglopen dan stijgen.

Kortom, wij pleiten voor een eenvoudigere benadering die dichter bij de bestaande regeling staat, en slechts één element wijzigt teneinde de budgettaire doelstelling te realiseren. Hiervoor hebben wij de volgende concrete, niet-cumuleerbare alternatieven aangereikt aan Minister Van Peteghem en zijn kabinet :

  • Alternatief 1: aanpassing van de leeftijd waaronder geen bestedingsplicht vereist is van 26 naar 23 jaar. Dit ligt volledig in lijn met de maatschappelijke doelstelling van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing, namelijk jeugdopleiding. Deze maatregel heeft een impact van €6.5miljoen
  • Alternatief 2: aanpassing van het percentage van vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing van 80% naar 75% per Koninklijk Besluit. Dit heeft een impact van €7 miljoen

Ons voorstel is verder onderbouwd door het feit dat wij ons, hierin gesteund door experten ter zake, ernstige zorgen maken over de juridische gevolgen van de teksten in een Europees wettelijk perspectief. Deze complexe juridische materie is des te meer belangrijk aangezien tekstwijzigingen aansprakelijkheidsrisico’s van clubs en overheid kunnen doen ontstaan. Wij hebben deze bezorgdheden ook transparant gedeeld met de Minister en zijn kabinet.

Wij hebben ons engagement gegeven om samen met Minister Van Peteghem constructief en transparant te zoeken naar de best mogelijke oplossingen die de budgettaire en andere doelstellingen verzoenen met duurzaam internationaal competitief profvoetbal in België.

Wij pleiten ervoor op juridisch vlak zeer voorzichtig op te treden en de tijd te nemen die noodzakelijk is.