Standpunt CEO Pro League over indicatieve tabel

© Photo News

Pierre François, CEO van de Pro League, wil via deze weg zijn standpunt verduidelijkheden en argumenteren over de rechtsgeldigheid van de disciplinaire indicatieve tabel.

Is de nieuwe disciplinaire indicatieve tabel in januari 2018 goedgekeurd door de Pro League?

Ja. De tabel is opgesteld door een werkgroep waarvan de missie bij het opstellen van de nieuwe tabel is afgerond. Verschillende vertegenwoordigers van de Pro League namen deel aan deze werkgroep. Het verslag van de vergadering van de RvB van 23 januari bevat in punt 7 informatie over de werkzaamheden van de werkgroep en verwijst naar de nieuwe indicatieve tabel in de bijlage. Het verslag en deze bijlage werden in januari naar alle clubs gestuurd. 

Het verslag geeft niet uitdrukkelijk aan dat de tabel is goedgekeurd, maar deze goedkeuring kan voor een vanzelfsprekendheid worden beschouwd zodra:

 - de tabel (met name door vermindering van de bevoegdheden van het Parket) tegemoet te komen aan de eerdere aanvragen van de bestuurders
 - de tabel werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Pro League in de werkgroep (zie hierboven)
 - in het verslag wordt het niet gezegd dat dit punt opnieuw op de agenda van een volgende vergadering moet worden geplaatst of dat over dit of dat punt nadere uitleg moet worden verschaft
 - het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd door de bestuurders tijdens hun vergadering van 20 februari
 - geen enkele club heeft het management om uitleg op dit punt gevraagd. Het management zorgde ervoor dat de nieuwe tabel werd gepubliceerd voor het begin van het seizoen via Sportleven en via onze Reglementenbundel, dat in het voorwoord staat:
 Het Compendium van de Pro League is een bundeling van de statuten en de reglementen die werden goedgekeurd binnen onze instanties.

Indien men toch zou worden aangenomen dat er in januari geen goedkeuring is voor het ontbreken van een expliciete vermelding in het verslag, is deze omissie dan gecorrigeerd?

Ja. Na kennis te hebben genomen van de vraag van de Geschillencommissie Hoger Beroep (kamer bestaande uit D.Detollenaere, W.Mertens en G.Joosten) - zie mail verstuurd op 11.08 om 10.32 uur -, hebben de bestuurders beraadslaagd door middel van uitwisseling van mails (zie art. 24 van de statuten) en na de adviezen van elk van hen, de voorzitter van de Pro League vat de beslissing van de Raad van Bestuur als volgt samen:

Geachte CEO, Beste Pierre,
Volgend om uw vraag kan ik u melden dat, na stemming per mail, de RvB van de Pro League volgend standpunt heeft ingenomen:
 - de nieuwe disciplinaire tabel werd in feite reeds goedgekeurd door de RvB voor de start van de competitie. Echter werd dit niet geacteerd in het desbetreffend PV, maar wel reeds gepubliceerd
 - zonder enige nadelige erkentenis, en enkel for the avoidance of doubt, werd dezelfde nieuwe disciplinaire tabel vandaag per stemming (nogmaals) goedgekeurd. Dit gebeurde per mail door de leden van de RvB en is als dusdanig dus rechtsgeldig, mocht het vorig punt ooit bestreden worden.
U kan deze feiten meedelen aan de betrokken instanties.

 Met vriendelijke groeten,
 Marc Coucke
 Voorzitter Pro League


Om de kwestie nog meer "veilig" te stellen, heb ik op de agenda van de vergadering van de RvB (bevoegd orgaan, aangezien dit geen van de bevoegdheden is die worden opgesomd in artikel 14 van de statuten) van 04 september voorgesteld om in punt 2 het verslag van 23 januari 2018 te "rectificeren" door de vermelding toe te voegen: le tableau disciplinaire proposé par le groupe de travail (annexe 7) est approuvé à l'unanimité.

Indien men toch zou worden aangenomen dat de nieuwe indicatieve tabel niet wordt goedgekeurd, zou dit dan betekenen dat de uitsluitingen onbestraft blijven voor de gepleegde feiten (volgens sommigen tot 13 augustus of volgens anderen tot 4 september)?

Nee. In overeenstemming met de algemene rechtsbeginselen als een regel een oude regel vervangt en de nieuwe regel om welke reden dan ook niet effectief is, dan is de oude regel nog steeds van toepassing. De eerste indicatieve tabel rechtvaardigde daarom in dit geval disciplinaire sancties. In deze zin, zie al mijn mail van 11 augustus:

De façon à être complet, j'ajoute que si par extraordinaire il fallait considérer (ce que je ne crois pas) que l'approbation doit être formellement donnée par l'assemblée générale (le 04 septembre prochain), il faudrait alors en déduire que le tableau indicatif ancien est toujours d'application et celui-ci permet de valider les transactions et les sanctions disciplinaires requises par le Parquet fédéral. Je souligne en effet qu'il ne peut être souhaité par personne que les exclusions de joueurs ne pourraient actuellement déboucher sur aucune sanction!

Ook moet worden benadrukt dat de tabel een "indicatieve tabel" is en dat de regel waarop de vervolgingen en sancties zijn gebaseerd uiteindelijk de "Spelregels" van de IFAB is, die moeten worden gecombineerd met de bepalingen van de Bondsreglement (zie met name artikel B104).

Pierre François
CEO

Gerelateerde artikels