Wedstrijdreglement - MG Marvel R giveaway

ALGEMENE WEDSTRIJDVOORWAARDEN

Wedstrijdreglement (Gratis en zonder aankoopverplichting)

Ter gelegenheid van de samenwerking met de Pro League, organiseert Maxomomotive NV, in samenwerking met de Pro League een wedstrijd waarbij je kans maakt op een jaar gratis rijden met de elektrische SUV MG MARVEL R Electric, volgens de voorwaarden die hieronder vermeld staan.

ARTIKEL 1 - ORGANISATIE

De wedstrijd wordt georganiseerd door Maxomotive NV (invoerder van MG - 0430.801.744) met maatschappelijke zetel te Pierstraat 229, 2550 Kontich, België (hierna “MG” genoemd), en Pro League NV (0508.600.494) met maatschappelijke zetel te Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel, België (hierna “Pro League” genoemd). 

MG en Pro League worden hierna collectief de “organisatoren” genoemd. 

ARTIKEL 2 - PERIODE

Deze wedstrijd gaat van start op speeldag 3 van de play-offs, zijnde op 12/05/2023 en loopt tot het einde van de play-offs, zijnde op 05/06/2023. Men kan in deze periode eender wanneer deelnemen aan de wedstrijd.

ARTIKEL 3 - SPELREGELS

Deze wedstrijd is voorbehouden aan alle fysieke, meerderjarige personen die gedomicilieerd zijn in België en die over een geldig rijbewijs beschikken, met uitzondering van de personeelsleden van MG en Pro League en op voorwaarde dat alle voorwaarden die hieronder vermeld staan, vervuld zijn.

Indien blijkt dat een deelnemer heeft deelgenomen aan de wedstrijd ondanks dat hij daartoe niet gerechtigd was en de prijs heeft gewonnen, kan de prijs niet aan hem worden toegekend. In dat geval wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die op de tweede plaats eindigde, en wanneer het onmogelijk blijkt om contact op te nemen, zullen MG en Pro League vrijelijk over de prijs beschikken en deze niet overhandigen.

Elke deelnemer kan slechts één (1) keer deelnemen aan de wedstrijd.

De deelnemer dient drie vragen en een schiftingsvraag correct (of zo correct mogelijk in het geval van de schiftingsvraag) te beantwoorden in het wedstrijdformulier.

Met uitzondering van het antwoord op de schiftingsvraag zijn alle antwoorden terug te vinden op de website van MG  BELUX; https://www.mgmotor.be

Deelname aan deze wedstrijd impliceert aanvaarding van de hierin beschreven voorwaarden van de wedstrijd. De deelnemers gaan er ook mee akkoord per Email  gecontacteerd te worden door MG en/of Pro League over de resultaten van de wedstrijd.

ARTIKEL 4 - WINNAAR & PRIJS

Op het einde van de wedstrijd wordt slechts één (1) winnaar gekozen. De selectie vindt plaats na afloop van de wedstrijd, zijnde op 05/06/2023 om middernacht. De winnaar is degene die de open vragen correct heeft beantwoord en die ook de schiftingsvraag correct heeft beantwoord of het dichts in de buurt kwam, met een hoger of lager getal. Bij een gelijke stand wordt de deelnemer die als eerste aan de wedstrijd heeft deelgenomen uitgeroepen tot winnaar. 

De winnaar mag een jaar lang, gratis rijden met de elektrische SUV MG MARVEL R Electric. Het betreft een exclusief gebruiksrecht op de auto dat verder gespecificeerd wordt in een specifiek contract tussen de winnaar en MG. In dit contract worden het gebruiksrecht, de draagwijdte van het onderhoudscontract, de limieten van de inbegrepen verzekering en pechbijstand en de verplichtingen van de winnaar, tijdens en op het einde van het contract, nader beschreven. Alle kosten voor het opladen van de auto (openbaar of privé laadstation) zijn ten koste van de winnaar. De winnaar krijgt een laadpas van Eneco ter beschikking gesteld die gelinkt kan worden aan zijn persoonlijke VISA-kaart om de auto op te laden aan de daartoe voorziene laadpunten.

De wagen zal gedurende één (1) jaar aan de winnaar ter beschikking gesteld worden, van 01/07/2023 tot 30/06/2024. 

Afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden behouden MG en Pro League zich het recht voor om op elk moment de gewonnen prijs te vervangen door een gelijkaardig voertuig van gelijke waarde, waarbij ze duidelijk de reden voor die wijziging meedelen.

De prijs mag in geen geval worden ingewisseld voor het equivalent in contanten of worden doorverkocht door de winnaar aangezien de winnaar nooit de eigenaar van de prijs wordt en enkel het gebruiksrecht krijgt.

De winnaar wordt per Email op de hoogte gebracht door MG en/of Pro League en er worden afspraken gemaakt voor het ophalen van de prijs bij een MG-dealer. MG is verantwoordelijk voor de praktische afhandeling van de overhandiging van de prijs aan de winnaar, die in juli zal plaatsvinden.

Indien de door de winnaar meegedeelde identiteitsgegevens niet correct zijn, kan hij zijn prijs niet opeisen en verliest hij zijn recht daarop. In dit geval wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die op de tweede plaats eindigde, en wanneer het onmogelijk blijkt om contact op te nemen, zullen MG en Pro League vrijelijk over de prijs beschikken en deze niet overhandigen.

ARTIKEL 5 - COMMUNICATIE GEBEURT UITSLUITEND VIA ELEKTRONISCHE WEG

Deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend online. Het is essentieel dat het door de deelnemer geregistreerde Emailadres actief is en dat het ook daadwerkelijk door de deelnemer wordt gebruikt, zodat MG en Pro League de winnaar kunnen contacteren.

Pro League zal de winnaar, na het afsluiten van de wedstrijd, op de hoogte brengen via de persoonlijke gegevens die op het einde van het wedstrijdformulier door de deelnemer werden ingevuld. Vervolgens zal MG contact opnemen met de winnaar om afspraken rond de levering/ophaling van de wagen vast te leggen. 

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

MG en/of Pro League kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een adreswijziging van de deelnemer na inschrijving voor de wedstrijd. De organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de codering van de gegevens van de deelnemers (onnauwkeurig of onbekend adres of Emailadres).

De organisatoren, hun personeel of derden waarop MG en/of Pro League een beroep doen in het kader van de wedstrijd kunnen in geen geval, behoudens bij bijzonder opzet, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, al dan niet lichamelijk, die verband zouden kunnen houden met de deelname aan deze wedstrijd en die personen, deelnemers of hun hard- en/of software zouden kunnen treffen, met name bij deelname aan de wedstrijd of tijdens het overhandigen van de prijs.

Deze vrijwaring is ook van toepassing op technische problemen en/of fouten in de gebruikte hard- en/of software die deelname aan deze wedstrijd tijdelijk onmogelijk of zeer moeilijk maken, of zelfs onderbreken.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de risico’s verbonden aan het gebruik van internet en/of Email. Meer specifiek kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade aan elektronische apparatuur van de deelnemers tijdens deelname aan deze wedstrijd. 

De organisatoren kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ingeval hun communicatie niet in de Emailbox van de deelnemer aankomt omdat het Emailadres niet actief is, berichten van MG en/of Pro League als ongewenst worden beschouwd of elke andere technische reden waarover de organisatoren geen controle hebben, met betrekking tot de mailbox van de winnaar en/of zijn internetverbinding.

Aangezien de communicatie uitsluidend elektronisch verloopt, is het aan de deelnemers om de nodige maatregelen te treffen om hun elektronische mailbox zo in te stellen dat berichten van MG en/of Pro League niet geblokkeerd worden en om, indien nodig, regelmatig de mailbox “ongewenste mail” te controleren (“spam” of een andere soortgelijke naam).

Sommige software classificeert automatisch onbekende e-mails in deze map. MG en/of Pro League kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien dit bericht, na het verzenden van de Email, niet kan worden afgeleverd om een ​reden buiten de macht van MG en/of Pro League.

ARTIKEL 7 - UITSLUITING

De organisatoren kunnen op elk moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd indien die persoon niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals bepaald in artikel 3. Een deelnemer kan ook worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd in geval van verdenking van fraude of misbruik.

In dit geval is de geselecteerde winnaar de volgende persoon die voldoet aan de selectiecriteria van MG en Pro League.

ARTIKEL 8 - OVERMACHT EN WIJZIGING VAN DE WEDSTRIJD

De organisatoren zijn vrijgesteld van elke verplichting in geval van overmacht die de voortzetting of het evenwicht van de wedstrijd belemmert of een van de essentiële onderdelen wijzigt. Deelnemers worden daarover zo snel mogelijk geïnformeerd. 

De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan op te schorten, te annuleren of te wijzigen, zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, en dit zonder voorafgaande aankondiging, in geval van overmacht of indien onvoorziene omstandigheden buiten hun wil dat rechtvaardigen.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, door omstandigheden buiten hun wil en onvoorzienbaar, de wedstrijd wordt onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 9 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonsgegevens die de organisatoren verzamelen tijdens deze wedstrijd worden niet meegedeeld aan derden en worden door MG en Pro League behandeld, als verwerkingsverantwoordelijken. De Emailadressen die de organisatoren ontvangen, worden nooit verkocht of aan derden doorgegeven. De organisatoren houden zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). 

Hieronder beschrijven we de specifieke verwerking van gegevens in het kader van de wedstrijd. Voor het overige verwijzen wij u naar het algemene privacybeleid:

ARTIKEL 10 - EVENTUELE GESCHILLEN

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. MG en Pro League houden geen rekening met eender welk geschil in dit verband. 

Eventuele klachten met betrekking tot de wedstrijd moeten binnen 7 werkdagen na afloop van de wedstrijd schriftelijk worden gericht aan de maatschappelijke zetel van MG.

Klachten die na deze termijn worden ingediend en die niet schriftelijk zijn geformuleerd, worden niet in behandeling genomen en worden automatisch als nietig en bovendien als verjaard beschouwd.

Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

ARTIKEL 11 - GELDIGHEID

Indien een van de voorwaarden van dit reglement als ongeldig wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van dit reglement, die van toepassing blijven.

De clausule die op grond van de formulering ervan nietig zou kunnen zijn, zal, in de mate van het mogelijke, zo dicht mogelijk bij de aanvankelijke wil van de partijen worden geïnterpreteerd om te kunnen worden vervangen door een geldige clausule waarvan het de interpretatie zo dicht mogelijk ligt bij het door partijen aanvankelijk beoogde resultaat in de clausule die als nietig wordt beschouwd.

Opgemaakt te Brussel op 12/05/2023