Supporters Liaison Officer

De Supporters Liaison Officer (SLO) is ingevoerd in de UEFA Licentievoorwaarden in 2011. Dit gebeurde op hetzelfde ogenblik als de eerste uitgave onder de vleugels van UEFA van het SLO handboek. Doelstelling van de SLO is het verzekeren van een stabiele dialoog tussen de clubs en de supporters. Hierbij vervult de SLO de rol van bruggenhoofd en tussenpersoon tussen enerzijds de (eigen) supporters en anderzijds verschillende geledingen van de eigen club (bestuur, veiligheid, matchorganisatie), de veiligheidsdiensten en het netwerk van SLO’s van andere clubs (bij uitwedstrijden).

Door nauw contact met supporters kan de club een communicatie uitbouwen die preventief angels uit de relatie met supporters haalt, zowel wat betreft sportieve als extra-sportieve aangelegenheden. Een SLO die gelegitimeerd is bij de supporters versterkt het gevoel van inspraak van supporters en hun relatie met alle geledingen binnen de club. De meerwaarde van een SLO-werking dicht bij supporters is dat deze als buffer kan dienen tussen alle diensten van de club en de supporters, ticketing, infrastructuur, veiligheid, wedstrijdorganisatie, sportieve zaken… Potentiële elementen van spanning kunnen zo door gerichte communicatie door de SLO ontmijnd worden.

In samenwerking met de Voetbalcel en de KBVB is het de doelstelling van de Pro League, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Pro League om een sterke SLO werking op te zetten in het profvoetbal.

Dit zal gebeuren door middel van georganiseerde vormingen, contacten met buitenlandse SLO’s en SD Europe en structurele uitwisselingen.