Skip to main content
NL

Privacy Policy

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens  betekent (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en (iii) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van Persoonsgegevens. 

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

2.1 Wij hechten een groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. 

2.2 Pro League NV (“Wij of “Ons” of “Onze) is een Belgische onderneming met vestiging te Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0508.600.494Voor vragen in verband met onze Privacy Policy kan u ons mailen naar privacy@proleague.beOnze (overige) contactgegevens zijn beschikbaar op Onze websitehttps://www.proleague.be/nl/.  

2.3 Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.  

2.4 In sommige gevallen hebben Wij uw persoonsgegevens verkregen van uw favoriete voetbalclub. Wij en de verschillende voetbalclubs die deel uitmaken van Pro League, zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens steeds op een veilige en transparante wijze onderling worden gedeeld. Wij streven er in ieder geval naar om u binnen de maand na de ontvangst van uw persoonsgegevens te informeren over Ons privacybeleid.  

2.5 In het geval dat u YouTube-video's bekijkt die zijn ingesloten in het Platform, informeert LaLiga u dat de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het leveren van diensten voor het bekijken van content Google Ireland Limited is, statutair gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

U kunt hier meer informatie vinden over de verwerking van uw gegevens door Google.

In het geval dat je YouTube-video's opent die op deze website zijn opgenomen of ingesloten, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube die hier beschikbaar zijn.

3. Persoonsgegevens 

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken: 

 • Contactgegevens (voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, lichaamskenmerken, geslacht, sociale media account informatie, geboortedatum.); 
 • Voorkeuren: marketingvoorkeuren, taalvoorkeur en/of contactvoorkeur. 
 

 

4. Doeleinden van de verwerking en wettelijke basis 

4.1 Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en bijhorende wettelijke gronden: 

Persoonsgegevens 

Verwerkingsdoeleinden  

Wettelijke basis 

Persoonlijke gegevens en contactgegevens  

 • Versturen van direct marketing e-mails in verband met producten of diensten van de Club of verbonden partners 
 • Veiligheid 
 • Het versturen van commerciële berichten (in Onze naam of ten behoeve van een sponsor) en informatie over Onze diensten of evenementen of die van Onze partners, die een samenwerkingsovereenkomst met ons hebben aangesloten (“direct marketing”).  
 • Doorgeven van uw persoonsgegevens voor direct marketing aan de voetbalclubs die bij Ons zijn aangesloten. 

 

 • Uitvoering van de overeenkomst 
 • Toestemming en/of Soft-Opt-In (zie verder) 
 • Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden 

Persoonlijke gegevens en contactgegevens 

 • Profilering met als versturen van direct marketing e-mails in verband met producten of diensten van de Club of verbonden partners en o.b.v. volgende logica: Wij zullen gegevens die wij rechtstreeks van u verkrijgen bundelen met gegevens die we van Pro League verkrijgen en zodoende uw interessegebied bepalen.”  

 

 • Uw toestemming 

Voorkeuren  

 • Gebruik van de website 
 • Gerechtvaardigd belang 

Gegevens over gezondheid, meer bepaald over (im)mobiliteit en/of rolstoelgebruik 

 • Veiligheid 
 • Uitstippelen CSR-beleid 

 

 • Verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt (Artikel 9.1, e) AVG) 

4.2 Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy. 

4.3 Voor bepaalde doeleinden, zoals hierboven vermeld, geeft u uw toestemming aan Ons door expliciet akkoord te gaan met een bepaalde verwerking (vb. door een vakje aan te vinken bij de registratie en/of de aankoop van tickets met verdere informatie over een bepaalde verwerking).  

4.4 U heeft het recht om uw toestemming ten aanzien van de Pro League te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet.  

4.5 In sommige gevallen heeft u uw toestemming aan een bij Pro League verbonden voetbalclub verleend, waarbij u de voetbalclub de toelating gaf om uw persoonsgegevens met Ons te delen met het oog op direct marketing. De toestemming die u toen hebt verleend, geldt eveneens als wettelijke basis voor wat de verwerking van uw persoonsgegevens voor de door Ons aangegeven doeleinden betreft.  U heeft het recht om ten aanzien van de voetbalclub uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. Bovendien heeft u steeds het recht om u te allen tijde te verzetten om verder direct marketing van Ons te ontvangen (uitschrijven). 

4.6 Het versturen van direct marketing via bijvoorbeeld e-mail of SMS, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat wij uw elektronische contactgegevens hebben verkregen in de context van de verkoop van producten of diensten en omdat onze commerciële berichten betrekking hebben op onze eigen soortgelijke producten of diensten (“Soft-opt-in”)U kunt zich te allen tijde verzetten om verder Onze direct marketingberichten te ontvangen door op “UITSCHRIJVEN” te klikken. De uitschrijfmogelijkheid is in elke direct marketingmail voorzien. U kunt eveneens uw voornemen om u uit te schrijven naar Ons sturen via de contactgegevens 

5. Ontvangers van Persoonsgegevens 

5.1 Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers, dienstverleners, aangesloten clubs en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, zoals maar niet beperkt tot sponsors, direct marketing dienstverleners, etc. 

5.2 Onze dienstverleners zijn onder meer, maar niet beperkt tot IT-dienstverleners, marketingbureaus, etc. 

5.3 Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.  

5.4 In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Onze organisatie mogen wij uPersoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen. 

 

6. Doorgifte van Persoonsgegevens 

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte. 

7. Periode waarbinnen Wij Persoonsgegevens zullen bewaren 

Persoonsgegevens 

Bewaringstermijn 

Persoonlijke gegevens en contactgegevens  

(i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren. 

Transactiegegevens 

(i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren. 

Voorkeuren  

(i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren.  

Wij zullen bovenstaande bewaringstermijnen voor uw Persoonsgegevens op regelmatige tijdstippen aftoetsen en zullen in ieder geval uw Persoonsgegevens verwijderen na een periode van vijf (5) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen. 

8. Uw Rechten 

In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).   

8.2 U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar privacy@proleague.be of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.  

9. Gezamenlijke verantwoordelijken  

9.1 Voor zover u er mee akkoord bent gegaan dat Wij uw Persoonsgegevens doorsturen naar de Clubs voor haar direct marketingdoeleinden, neemt u kennis van het feit dat Wij, tezamen met de Clubs, zullen ageren als ‘gezamenlijke verantwoordelijken’ voor deze specifieke verwerking. Deze verwerking bestaat erin dat de gezamenlijke verantwoordelijken uw Persoonsgegevens naar elkaar doorsturen, indien u daar expliciet voor heeft toegestemd (via een opt-in box), via eenzelfde CRM-databank. 

9.2 Voor wat betreft de rechten die u kan uitoefenen onder de AVG t.a.v. deze verwerking (o.a. onder artikel 13 en 14 AVG), kan u zich richten tot Ons om deze uit te oefenen (zie contactgegevens in artikel 8.2). 

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy 

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en desgevallend uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4.3 van deze Privacy Policy. 

Laatst gewijzigd op: 29/01/2020